'

Polityka prywatności

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Bilety24 Sp. z o.o. (właściciel serwisu Bilety24.pl) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tęczowej 15, 60-275 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000887164, numer NIP 7792524394, o kapitale zakładowym wynoszącym 194 300 zł.

  Dane kontaktowe Administratora:
  Adres: Bilety24 Sp. z o.o. ul. Tęczowa 15, 60-275 Poznań, Polska
  Email: ado@bilety24.pl

  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
  Dariusz Janiak
  e-mail: iod@bilety24.pl
 2. Informacje ogólne
  Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. Zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem,
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  • adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane.
 3. Definicje
  • Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  • Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny PESEL, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  • RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem].
 4. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych
  Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • rejestracji konta w Serwisie oraz jego prowadzenia – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • realizacji usługi, w tym podejmowania czynności związanych z przeprowadzeniem transakcji zakupu biletów oraz procesu reklamacji – na podstawie akceptacji warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych związanych z rachunkowością, podatkami oraz w celach archiwalnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • przesyłania informacji marketingowych, w tym newslettera – na podstawie Twojej dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • komunikacji z Użytkownikiem – co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawie usprawiedliwiony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • informowania o ofertach pracy oraz gromadzenia dokumentów aplikacyjnych w ramach prowadzonych procesów rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. podejmowania działań prowadzących do zawarcia umowy oraz na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • dostosowania funkcjonalności Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników, m.in. poprzez zastosowanie mechanizmów monitorujących aktywność podczas korzystania z witryny – na podstawie usprawiedliwionego interesu administratora oraz Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
 5. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
  • Bilety24 przetwarza przede wszystkim Twoje dane osobowe związane z wykonywaniem usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Serwisie, obejmujące w szczególności: imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), adres email, numer telefonu, adres korespondencyjny (w przypadku złożenia reklamacji pisemnie na adres pocztowy Administratora). Podanie tych danych jest wymogiem umownym i jesteś zobowiązany do ich podania. W razie ich niepodania Bilety24 nie będzie mógł przyjąć Twojego Zamówienia.
  • W celach związanych z komunikacją Bilety24 przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy email oraz adresy korespondencyjne. Podanie tych danych jest dobrowolne, wobec czego możesz ich nie podać, przy czym nie będziemy mogli udzielić Ci odpowiedzi na pytania.
  • W celach związanych z prowadzonym procesem rekrutacji Bilety24 przede wszystkim przetwarza imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kompetencjach zawodowych oraz dotychczasowym doświadczeniu, oraz inne dane przekazane bezpośrednio przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych.
 6. Informacje o kategoriach odbiorców danych
  • Bilety24 informuje o następujących kategoriach odbiorców:
   • PayPro SA jako dostawca usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być mu przekazywane w związku ze świadczeniem usługi płatniczej;
   • podmioty świadczące usługi prawne związane z działalnością Bilety24;
   • podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością Bilety24, w tym usługi hostingowe;
   • podmioty grupy kapitałowej Bilety24;
   • organizatorzy wydarzeń;
   • inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od Bilety24 informacji związanych z działalnością Bilety24, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe.
 7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  Bilety24 nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.
 8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  • Twoje dane osobowe będą przetwarzanie przez okres, w którym pozostajesz aktywnym Użytkownikiem serwisu, a po ty czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 6 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji marketingowych będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed tym wycofaniem.
  • Dane zbierane na potrzeby procesu rekrutacji będą przetwarzane do czasy wyboru kandydata na określone w ogłoszeniu stanowisko. W przypadku wyrażenia zgody na pozostawienie dokumentów aplikacyjnych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji dane będą przechowywane przez 12 miesięcy liczone od dnia wyrażenia przez Ciebie zgody.
 9. Informacje o Twoich prawach
  • Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Pierwsza kopia jest nieodpłatna. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych
  • Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.
  • Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest, gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
   • Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności, jeśli upłynął już okres, w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;
   • cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania;
   • jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
  • Bilety24 może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych, o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności, gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest, gdy:
   • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
  • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
  • Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  • W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.
  • Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.
  • Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
  • Masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
  • Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.
  • Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
  Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

  Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli korzystać ze stron w bardziej sprawny sposób.

  Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania niniejszej strony. Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy zezwolenia użytkownika.

  Niniejsza strona korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie umieszczane są przez usługi stron trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

  Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy, jak można się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w ramach polityki cookies.

  Prosimy o podanie identyfikatora Pana(Pani) zgody i daty kontaktu z nami w sprawie Pana(Pani) zgody
Skip to content