KoszykTwój koszyk: 0.00 PLN

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW ON-LINE NA SEANSE FILMOWE

§ 1

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów do Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ przy ul. Długosza 3 w Nowym Sącz, Instytucją Kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego pod numerem 8/99, NIP: 734-001-94-27, Regon 000281499
 za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: www.kino-sokol.pl
2. Sprzedaż i rezerwacja  biletów dostępna jest tylko dla osób indywidualnych (do 9 osób).
3. Nie pobieramy opłat za wypożyczanie okularów na seanse 3D.
4. Dokonując zakupu biletów lub rezerwacji w systemie on-line, zamawiający akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

§2

II. Sprzedaż  on-line na seanse filmowe

1. Umowa sprzedaży pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a Sprzedającym zwanym dalej MCK SOKÓŁ zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
- złożenia przez Użytkownika zamówienia on-line które będzie zawierało:
datę i godzinę wybranego seansu, kompletnie wypełniony formularz danych w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.  
- uiszczenia przez Użytkownika zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą.
- otrzymania przez Użytkownika potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail.
2. Użytkownik może dokonać zakupu biletów:
- bez zakładania konta w Systemie (zakup jednorazowy)
- za pomocą założonego konta Użytkownika w Systemie
Konto Użytkownika zakładane jest na czas nieokreślony z możliwością likwidacji na życzenie Użytkownika bądź automatycznie po 5 latach od momentu ostatniego zalogowania w Systemie.
3. Płatności za bilety należy dokonać w ciągu 30 minut, od momentu dokonania rezerwacji za pomocą systemu PayU. Przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system.
4. W przypadku nie wniesienia wpłaty w terminach opisanych w ust. 3 i ust. 5 rezerwacja zostaje anulowana. . W takim przypadku wpłacona po terminie kwota zostanie zwrócona do trzech dni roboczych na konto kupującego
5. Sprzedaż biletów on-line na seans kończy się 60 minut  przed rozpoczęciem wybranej projekcji.
6. Ceny biletów oferowanych przez MCK SOKÓŁ zawierają podatek VAT.
7. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
8. W systemie sprzedaży biletów on-line istnieje możliwość zakupu biletów ulgowych.
9. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dany seans - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się, emerytom i opiekunom osób niepełnosprawnych.
10. Jeśli osoba kupująca zaznaczyła w systemie okienko „Faktura VAT-Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem  poczty elektronicznej.
11. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez MCK Sokół.
12. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (PayU), lub karty płatniczej.
13. Płatności za bilety obsługuje PayU Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl
14. MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
15. MCK Sokół zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

III. Wydruk/odbiór biletów zakupionych on-line

1. Każda transakcja zakupu biletów on-line dla osób indywidualnych otrzyma swój numer.
2. Każdy Użytkownik kupujący bilet otrzyma bilety drogą elektroniczną, który można samodzielnie wydrukować.
3. Wydruk potwierdzający zakup biletów na seans należy okazać bileterowi przed wejściem na dane wydarzenie.
4. Bilety zakupione on-line można również odebrać w kasie MCK SOKÓŁ , lecz nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem seansu.
5. Przy odbiorze biletów zakupionych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.
6. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. MCK SOKÓŁ nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.

IV. Rezerwacja  on-line na seanse filmowe

1. Umowa rezerwacji pomiędzy Użytkownikiem, a MCK SOKÓŁ zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
- złożenia przez Użytkownika rezerwacji on-line które będzie zawierała:
datę i godzinę wybranego seansu/wydarzenia, kompletnie wypełniony formularz danych w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.  
2. Rezerwacja biletów on-line na seans kończy się 15 minut  przed rozpoczęciem wybranej projekcji.

V. Odbiór biletów zarezerwowanych on-line

1. Przy odbiorze biletów zarezerwowanych on-line Użytkownik zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail.
2. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. MCK SOKÓŁ nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
3. Zarezerwowane bilety należy wykupić do 15 minut przed rozpoczęciem seansu w kasie MCK SOKÓŁ . Jeśli rezerwacja nie zostanie zrealizowana w tym czasie – zostanie anulowana.
4. Ceny biletów oferowanych przez MCK SOKÓŁ zawierają podatek VAT.
5. W systemie rezerwacji  biletów on-line istnieje możliwość wyboru biletów ulgowych.
6. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na dany seans - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego.

§ 3

VI. Ochrona danych

1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. Dz. U. 2018. 1000) informujemy że: Administratorem danych osobowych jest MCK SOKÓŁ (dane w §1 Regulaminu).
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest podany na stronie www.mcksokol.pl i można się kontaktować: tel. 0 18 448 26 01; e-mail: w.zyglowicz@mcksokol.pl
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez MCK SOKÓŁ danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
4. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez MCK SOKÓŁ w celach realizacji zamówienia (zakupu/rezerwacji biletów on-line).
5. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników posiadających założone wcześniej konto wynosi: 5 lat od zlikwidowania konta Użytkownika, natomiast dla Użytkowników nie posiadających konta - 5 lat od złożenia zamówienia. Dane Użytkownika usuwane będą z bazy MCK SOKÓŁ na koniec roku kalendarzowego po upływie powyższych terminów.
6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail newslettera z repertuarem kina i wydarzeniami artystycznymi organizowanymi przez MCK SOKÓŁ w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
7. Dane osobowe Użytkownika wyrażającego zgodę na przesyłanie droga elektroniczną newslettera będą przechowywane do czasu rezygnacji przez Użytkownika z subskrypcji newslettera z repertuarem kina i wydarzeniami artystycznymi.
8.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia oraz prawo przeniesienia swoich danych.


§4

VII. Zwrot biletów i reklamacje

1. W przypadku nie odbycia się seansu z przyczyn leżących po stronie MCK SOKÓŁ, MCK SOKÓŁ będzie przyjmować zwroty biletów przy jednoczesnym zwrocie ich ceny do trzech dni po terminie wydarzenia, lecz nie wcześniej niż dnia następnego po ogłaszaniu decyzji o odwołaniu wydarzenia.
2. Warunkiem dokonania zwrotu ceny za zwrócony bilet jest przedstawienie wydruku biletu lub danych potwierdzających jego zakup.
3. Poza przypadkami określonymi w pkt. 1 i pkt. 2, zwrot biletów zakupionych drogą internetową, w razie rezygnacji Użytkownika, jest możliwy jedynie w kasie, najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem seansu.
4. Zwrot biletów następuje z uwzględnieniem ustawy z dnia 2.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. nr 1225).

 

§5

VIII. Postanowienia końcowe

1. MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy kupują bilety. MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Użytkowników w kasie MCK SOKÓŁ oraz na stronie internetowej www.kino-sokol.pl

 

REGULAMIN SPRZEDAŻY I REZERWACJI BILETÓW ON-LINE NA WYDARZENIA KULTURALNE

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rezerwacji i sprzedaży biletów on-line na wydarzenia kulturalne odbywające się w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ przy ul. Długosza 3 w Nowym Sącz, Instytucji Kultury wpisanej do Rejestru Instytucji Kultury Samorządu Województwa Małopolskiego pod numerem 8/99, NIP: 734-001-94-27, Regon 000281499 za pomocą strony internetowej dostępnej pod adresem: www.mcksokol.pl
 2. Sprzedaż i rezerwacja biletów dostępna jest indywidualnie w ilości biletów nie przekraczających 9 sztuk. Nie ma możliwości rezerwacji i zakupu on-line ilości biletów przekraczającej 9 sztuk, czyli tzw. zbiorczej.
 3. Dokonując zakupu biletów lub rezerwacji w systemie on-line, zamawiający akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie.

 § 2
Sprzedaż on-line na wydarzenia kulturalne

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym - zwanym dalej Kupującym, a Sprzedającym zwanym dalej MCK SOKÓŁ zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  a/   złożenia przez Kupującego zamówienia on-line, które będzie zawierało:
  datę i godzinę wybranego wydarzenia kulturalnego, kompletnie wypełniony formularz danych, w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów;
  b/ uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym lub kartą płatniczą;
  c/ otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez niego adres e-mail.
 2. Płatności za bilety należy dokonać w ciągu 1 godziny, od momentu dokonania rezerwacji za pomocą systemu PayU. Przed dokonaniem płatności należy na stronach rezerwacji on-line sprawdzić, czy system obsługuje bank, z którego będzie wykonywana transakcja zapłaty lub dokonać zapłaty za pomocą karty płatniczej akceptowalnej przez system.
 3. W przypadku nie wniesienia wpłaty w terminach opisanych w ust. 2 i ust. 4 – system automatycznie anuluje rezerwacje. W takim przypadku wpłacona po terminie kwota zostanie zwrócona do trzech dni roboczych na konto Kupującego.
 4. Sprzedaż biletów on-line na wydarzenie kulturalne kończy się 24 godziny (1 doba) przed rozpoczęciem wybranego wydarzenia kulturalnego.
 5. Ceny biletów oferowanych przez MCK SOKÓŁ zawierają podatek VAT.
 6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2014, poz. 1544r.) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 7. W systemie sprzedaży biletów on-line istnieje możliwość zakupu biletów ulgowych.
 8. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na wydarzenie kulturalne - należy okazać dokument uprawniający do otrzymania biletu ulgowego. Bilety ulgowe przysługują: dzieciom, młodzieży uczącej się i emerytom. W przypadku braku dokumentu uprawniającego do ulgi, obsługa skieruje Kupującego do kasy MCK SOKÓŁ, w celu dopłaty stanowiącej różnicę ceny biletu normalnego i ulgowego, przed rozpoczęciem wydarzenia kulturalnego.
 9. Jeśli Kupujący wybrał w systemie formę potwierdzenia płatności: Faktura VAT: „Tak”, faktura zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 10. Osoby dokonujące płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinny uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez MCK SOKÓŁ.
 11. Przy zakupie biletów on-line płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego (PayU) lub karty płatniczej.
 12. Płatności za bilety obsługuje PayU Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, przy pomocy portalu internetowego www.platnosci.pl.
 13. MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w działaniu systemu płatniczego wyżej wymienionej spółki.
 14. MCK SOKÓŁ zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyn.

§ 3
Wydruk/odbiór biletów zakupionych on-line:

 1. Każda transakcja zakupu biletów on-line otrzymuje swój numer.
 2. Każdy Kupujący otrzyma bilety drogą elektroniczną, które można samodzielnie wydrukować.
 3. Wydruk potwierdzający zakup biletów na wydarzenia kulturalne należy okazać bileterowi przed wejściem na dane wydarzenie.
 4. Bilety zakupione on-line można również odebrać w kasie MCK SOKÓŁ, lecz nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia kulturalnego.
 5. Przy odbiorze biletów zakupionych on-line Kupujący zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy zakupie adres e-mail.
 6. MCK SOKÓŁ nie odpowiada za skutki udostępnienia osobistego numeru rezerwacji osobom trzecim lub jego utraty (np. zagubienia).

§ 4
Rezerwacja on-line na wydarzenia kulturalne

 1. Umowa o rezerwacji on-line biletów na wydarzenia kulturalne pomiędzy Zamawiającym - zwanym dalej Rezerwującym, a MCK SOKÓŁ, zostaje zawarta w przypadku spełnienia wszystkich poniżej wymienionych warunków:
  - złożenia przez Rezerwującego zamówienia w formie rezerwacji on-line, które będzie zawierało:
  datę i godzinę wybranego wydarzenia kulturalnego, kompletnie wypełniony formularz danych, w którym należy wpisać: imię, nazwisko osoby rezerwującej, numer telefonu, adres e-mail, miejscowość oraz rodzaj i ilość biletów.
 2. Rezerwacja biletów on-line na wydarzenia kulturalne będzie możliwa najpóźniej na 96 godzin (4 doby) przed rozpoczęciem wybranego wydarzenia.

 § 5
Odbiór biletów zarezerwowanych on-line:

 1. Przy odbiorze biletów zarezerwowanych on-line Rezerwujący zobowiązany jest podać nazwisko oraz numer rezerwacji otrzymany na wskazany przy dokonywaniu rezerwacji adres e-mail.
 2. Osobisty numer rezerwacji należy zachować w tajemnicy. MCK SOKÓŁ nie odpowiada za skutki udostępnienia tego numeru osobom trzecim.
 3. Zarezerwowane bilety należy wykupić w ciągu 48 godzin (2 doby) od złożenia zamówienia. Jeśli rezerwacja nie zostanie zrealizowana w tym czasie – system automatycznie ją anuluje.
 4. Ceny biletów oferowanych przez MCK SOKÓŁ zawierają podatek VAT.
 5. W systemie rezerwacji biletów on-line istnieje możliwość wyboru biletów ulgowych, które przysługują osobom wymienionym w § 2 ust. 8.
 6. Weryfikacja uprawnień do biletów ulgowych następuje przed wejściem na wydarzenie kulturalne.

 § 6
Ochrona danych

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018. 1000) informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest MCK SOKÓŁ (dane w §1 Regulaminu).
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest podany na stronie www.mcksokol.pl i można się kontaktować: tel. 0 18 448 26 01; e-mail: w.zyglowicz@mcksokol.pl
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez MCK SOKÓŁ danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. 
 4. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane będą przez MCK SOKÓŁ w celach realizacji zamówienia (zakupu/rezerwacji biletów on-line).
 5. Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników posiadających założone wcześniej konto wynosi: 5 lat od zlikwidowania konta Użytkownika, natomiast dla Użytkowników nie posiadających konta - 5 lat od złożenia zamówienia. Dane Użytkownika usuwane będą z bazy MCK SOKÓŁ na koniec roku kalendarzowego po upływie powyższych terminów.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany adres e-mail newslettera z repertuarem kina i wydarzeniami artystycznymi organizowanymi przez MCK SOKÓŁ w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym.
 7. Dane osobowe Użytkownika wyrażającego zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną newslettera będą przechowywane do czasu rezygnacji przez Użytkownika z subskrypcji newslettera z repertuarem kina i wydarzeniami artystycznymi.
 8. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia oraz prawo przeniesienia swoich danych.

§ 7
Zwrot biletów i reklamacje

 1. W przypadku odwołania wydarzenia kulturalnego z przyczyn leżących po stronie MCK SOKÓŁ, MCK SOKÓŁ przyjmować będzie zwroty biletów, wypłacając jednocześnie równowartość ceny ich zakupu do trzech dni po terminie wydarzenia, lecz nie wcześniej niż od dnia następnego po ogłoszeniu decyzji o odwołaniu wydarzenia.
 2. Warunkiem dokonania zwrotu równowartości ceny zakupionych biletów jest przedstawienie wydruku biletów lub danych potwierdzających jego zakup.
 3. Zwrot biletów następuje z uwzględnieniem Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Poza przypadkami określonymi w pkt. 1 i pkt. 2, zwrot biletów zakupionych drogą internetową, w razie rezygnacji Zamawiającego, nie będzie możliwy. Na podstawie art. 38 pkt. 12) Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 4. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów lub rezerwacji biletów on-line w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona przez MCK SOKÓŁ w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. O rezultacie rozparzenia reklamacji MCK SOKÓŁ poinformuje Zamawiającego na piśmie przesłanym pocztą elektroniczną w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez MCK SOKÓŁ nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 § 8
Postanowienia końcowe

 1. MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Zamawiający kupują bilety. MCK SOKÓŁ nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w kasie MCK SOKÓŁ oraz na stronie internetowej www.mcksokol.pl